01
01
Description slide 1 Image ©
02
02
Description slide 2 Image ©
03
03
Description slide 3 I
04
04
Description slide 4 Image ©

หน้าแรก

ข่าวและกิจกรรม

โครงการจิตรอาสา

พิมพ์
หมวดหลัก: ROOT หมวด: ข่าวและกิจกรรม
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์ - คลองบางตลาด วันีที่ 17 กรกกฎาคม 2561

10256541711025654171

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พิมพ์
หมวดหลัก: ROOT หมวด: ข่าวและกิจกรรม
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

โครงการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สานสัมพันธ์สร้างองค์กร โดยนำข้าราชการลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร สร้างเครือข่ายในการทำงาน ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

jan 1

jan 2

jan 03

jan 4

jan 5

jan 6

jan 7

jan 8

jan 9

jan 10

jan 11

jan 13

jan 14

เตรียมความพร้อมการจัดงานเยี่ยมชมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สำนักเครื่องจักรกลและส่วนโรงงาน

พิมพ์
หมวดหลัก: ROOT หมวด: ข่าวและกิจกรรม
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 , นางจันทร์เพ็ญ เจริญจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป , นายธีระ ระเด่น หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมที่ 6 ได้เดินทางไปยังส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บริเวณภายในอาคารโรงงานจัดสร้างและบำรุงรักษาเครื่องกลเติมอากาศมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดงาน เยี่ยมชมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สำนักเครื่องจักรกลและส่วนโรงงาน ที่สำนักเครื่องจักรกลจะจัดขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 โดยมีหน่วยงานของทหารและตำรวจเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

a1

a2

a3

a4

a5

a7

a8

a9

a11

a13

a12

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เพื่อบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิมพ์
หมวดหลัก: ROOT หมวด: ข่าวและกิจกรรม
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

ฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 6 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ได้รับงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กม.5+500 ถึง กม.14+880) แผนงาน บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่14

คนและเครื่องจักรปฏิบัติงานอย่างเติมกำลังเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนและให้งานเสร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้

b1

b2

b3

b4

b5

b6

b7

b8

b10

b11

b12

b19

b14

b13

b21

b9

นายสกล ทองเจริญ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 6 , นายโสภณ เพชรกูล หัวหน้างานปฏิบัติการเครื่องจักรกลรถขุดที่ 6.3 ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยและขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ก่อนดำเนินงาน ในช่วง กม.6+700

b17

b20

b18

b15

b16

b22

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ร่วมจัดงานนิทรรศการ 116 ปี กรมชลประทาน

พิมพ์
หมวดหลัก: ROOT หมวด: ข่าวและกิจกรรม
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 , นายกระวิน โพธิ์นาคเงิน  หัวหน้าฝ่ายซ่อมและบำรุงรักษาที่ 6 , นายอดุลย์ เต๊ะแห หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 6 , นายธีระ ระเด่น หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมที่ 6 , นายสุรศักดิ์ สังวรกาญจน์ หัวหน้างานควบคุมเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 6 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน 116 ปี กรมชลประทาน ในส่วนของสำนักเครื่องจักรกล โดยส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ได้นำนวัตกรรมเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็กเข้าร่วมจัดแสดงในงานนิทรรศการรวมทั้งเป็นวิทยากรผู้บรรยายและสาธิตหลักการทำงานของนวัตกรรมเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็กให้แก่เด็กเยาวชนและผู้ที่มาร่วมงานนิทรรศการ

n41

n1 4

n1 1

n58

n57

n43

n1 3

n4

n63

n44

n49

n51

n54

n45

n56

บอร์ดแสดงผลงาน นวัตกรรมเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 น้องๆนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการ รับฟังคำบรรยายองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็กพร้อมทั้งเล่นเกมตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลจากท่านวิทยากร หลังจากนั้นท่านวิทยากรได้สาธิตการทำงานของเรือนวัตกรรมและให้ทุกคนได้ทดลองควบคุมการทำงานจริงของนวัตกรรมเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก

n1 2

n5 1

n5 2

n6

n7

n8

n9

n10

n12

n15

n16

n24

n20

n18

n17

n19

n21

n20

n22

n23

n25

n29

n30

n47

n48

n52

n53

n61

n62

n60

บอร์ดแสดงผลงานนวัตกรรมอื่นๆในโซนการจัดนิทรรศการของสำนักเครื่องจักรกล

บอร์ดแสดงผลงาน กังหันน้ำชัยพัฒนา

n31

n31 1

n31 2

บอร์ดแสดงผลงาน ชุดจำลองการขับเครื่องจักร แคตเทอร์พิลล่าร์

n32

n32 1

บอร์ดแสดงผลงาน ผลการศึกษาวิจัยชุดควบคุม เครื่องจักรกลไฟฟ้าของกรมชลประทาน

n33 3

n33 2

บอร์ดแสดงผลงาน เครื่องกลเติมอากาศ Model : RX-SC โครงการบำบัดน้ำเสียอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

n35 1

n35

บอร์ดแสดงผลงาน ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืช ร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ

n36

n37

บอร์ดแสดงผลงาน โครงการพัฒนาเรือขุดเพื่อการชลประทาน

n38

n39

บอร์ดแสดงผลงาน ระบบติดตามเครื่องจักร SMMS

n39 1

n40

หมวดหมู่รอง

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Copyright 2011 หน้าแรก.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free